สมัครสมาชิก AIM STAR NETWORK

การก้าวสู่ธุรกิจเอมสตาร์

อัตราค่าสมัครนักธุรกิจเอมสตาร์ 300 บาท
สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจเอมสตาร์ ( สิ่งที่จะได้หลังจากสมัครสมาชิก )
 • ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวร จากอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท / คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท / คน ตามแบบประกันอุบัติเหตุที่บริษัทได้กำหนดไว้
 • ได้รับรายได้ และผลตอบแทนตาม แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง ทุกเดือน
 • ได้รับคู่มือเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจเอมสตาร์ 1 ชุด
 • ได้รับนิตยสารวันเวิลด์ ( One World Magazine ) เป็นประจำตลอดสมาชิกภาพ
 • ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/ มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองต้องนำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย
  - กรณีผู้สมัครอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  การสมัครออนไลน์

  1. โอนเงินค่าสมัคร 300 บาท มายัง หมายเลขบัญชี 026-0-73503-0 ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชื่อบัญชี วรากร  โรจน์อำพร ( Varakorn Rodeumporn ) 

  2. หลังจากที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 • Scan สำเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
 • เขียนที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อเพื่อส่งชุดเอกสารคู่มือการทำธุรกิจและ เอกสารประจำเดือนของบริษัท
 • ส่งมาที่ E-mail r4pnet@hotmail.com หรือโทรมาที่ 083-708-8885 เพื่อยืนยันการชำระเงินหลังจากที่เราได้รับเงินและเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครให้ท่าน
 • 3. ทางทีมงานจะส่งใบสมัครไปให้ท่านกรอก และยื่นต่อศูนย์ AIM STAR ใกล้บ้านท่าน หรือคืนมายังทีมงานเพื่อยื่นใบสมัครแทนท่าน แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกแบบไหน

  4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้ทาง เอมสตาร์โอนเงินเข้าบัญชีเมื่อท่านมีรายได้ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

  ปล.การสมัครออนไลน์ ต้องโทรมาติดต่อกับผมก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดครับ

  foots[15]

  0 ความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้ที่นี่